Модул 3: Моята бъдеща кариера

5. "Умни" цели или SMART цели

5.3. Постижими

Нашата цел трябва да бъде реалистична и постижима. Тя трябва да бъде предизвикателство за нас, но все пак да остане възможна. За да разберем дали целта ни е постижима, трябва да се опитаме да отговорим на въпроси като:

  • как/с какви средства и ресурси мога да постигна тази цел?
  • постижима ли е целта по отношение на ограничения като финансови ресурси, социално-икономическа среда, политическа среда, демографски особености на региона и др.?

Пример: В родния ми град има нужда от нова детска градина. Имам подходящо образование и много съмишленици, с които мога да си сътруднича. В региона има подготвени административни и педагогически кадри, които мога да привлека. Разполагам с половината от необходимия финансов ресурс. За останалото мога да взема банков кредит. При достатъчно дълъг срок и добро управление мога да върна кредита за срок до 10 години. Сериозен риск е демографският проблем и намаляване броя на децата в града, но за 10 годишен период намаляването ще е в допустими граници.