Цел на обучението

Да пилотира учебните модули, създадени по проект РУРАЛИТИ (№ 2015-1-ES01-KA202-016167) по програма Еразъм+ .

Продължителност

Този курс се състои от 6 учебни модула и е предназначен за около 30 часа учебно време според индивидуалните Ви потребности и ще бъде достъпен в рамките на 3 седмици.

Преподаватели

Преподавателите в курса са членове на екипа, разработил учебните модули като част от проект № 2015-1-ES01-KA202-016167, финансиран от програма Еразъм+.

Оценяване

Всеки учебен модул завършва с кратък тест за проверка и анкета за участниците, който трябва да попълните и предадете.

Въведение в курса

В страните членки на ЕС не съществува специфична професионална квалификация като част от професионалните направления и съотносима с Европейската квалификационна рамка, която да третира развитието на селските региони. Нито пък съществуват специфични обучения, които да подготвят многопрофилни професионалисти за гарантиране устойчивото развитие на селските региони.

В цяла Европа търсенето на квалифицирани специалисти за дейности, свързани с развитието на селските райони нараства поради нарастване на разнообразието от дейности в тези райони.

Новите подходи за икономическо планиране на местното развитие, мотивирани от икономическата криза от последните години поставят под съмнение традиционните теории за управление на търсенето, които са били успешни до този момент. Създалата се ситуация изисква стратегии за териториално развитие и промени, които да започнат на местно ниво. Поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие биха били много по-успешни ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, които познават конкретните регионални особености и ще направят промените и използването на местните ресурси и територии по-ефективни.  Този вид политики и тяхното институционализиране се нуждаят от стратегия, която изисква активното участие на местните заинтересовани страни при формулирането, планирането и изпълнението на различните планове за териториално развитие. В основата на тази стратегия е подходът "отдолу нагоре", който залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности.

Местните общности се определят от населението, територията и средата. Развитието на тези общности се основава на подобряването на ендогенните ресурси на района (човешки и природни).

 

Настоящият курс дава примери за такива ресурси и посочва успешни европейски политики и практики.


Условия за участие


Този курс е само за регистрирани участници. С регистрацията за курса участниците приемат  целите, продължителността  и съдържанието на курса.