Available courses

Това дистанционно обучение е неразделна част от Портала за търсене на работа (RAY portal), чието създаване се финансира от програма Еразъм+ на ЕС. Неговата цел е да повиши социалното включване и достъпа до пазара на труда на младежите, които са избрали да останат в малките населени места в България, Италия, Португалия, и Словения. От друга страна, порталът ще подкрепи предприятията и бизнесите в тези населени места в стремежа им да намерят подходяща работна ръка сред местното население. За да се изпълни това, партньорите по проекта създадоха модерна платформа за търсене на работа с акцент върху нуждите на младежите и фирмите от селските региони. Платформата разполага с две независими пространства – за търсещи работа и за работодатели, както и със специално разработен обучителен инструмент за подкрепа на търсещите работа. Платформата и обучителните материали са с безплатен достъп и за двете страни – както за търсещите работа, така и за работодателите.

Обучението е насочено към подобряване на уменията за ефективно търсене на работа и включва следните теми:

Как да създадем своите Европас документи

Как да създадем своя успешен профил в платформата като търсещи работа

Как да планираме бъдещата си кариера

Как да се представим успешно на интервю за работа


To spletno izobraževanje je sestavni del RAY Rural Active Youth - portala za zaposlitev mladih v ruralnem okolju (portal RAY). Portal RAY je projekt, ki ga sofinancira program EU Erasmus+. Njegov cilj je povečati socialno vključenost mladih iskalcev zaposlitve na podeželskih območjih Bolgarije, Slovenije, Portugalske in Italije, po drugi strani pa nudenje podpore predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem pri iskanju ustreznih delavcev v skladu z njihovimi potrebami. Ob upoštevanju teh ciljev so projektni partnerji razvili vrhunski zaposlitveni portal, osredotočen na potrebe ruralnih podjetij in mladih iskalcev zaposlitve. Portal vsebuje dva neodvisna prostora za prijavo, iskalci zaposlitve in delodajalci ter izobraževalno orodje, namenjeno za podporo mladim pri njihovem kariernem razvoju. Usposabljanje in portal sta brezplačna in pripravljena za uporabo tako za iskalce zaposlitve kot za podjetja.


This online training is an integral part of the Rural Active Youth Job Portal (RAY Portal). The RAY Portal is a project cofounded by the Erasmus + programme of the EU. It aims at increasing social and labour market inclusion of youth in rural areas of Bulgaria, Slovenia, Portugal and Italy while supporting enterprises and business in matching labour demand and supply locally. With these objectives in mind, the project partners developed a cutting-edge job portal focused on the needs of rural businesses and rural youth. The platform features two independent login spaces (youth and employers) and a dedicated educational tool to support young people in their career developments. The training and the platform are free of charge and ready-to-use for both young people and businesses alike.

Here you will be able to access all our open educational resources. You can access them anywhere, at any time for free.


Цел на обучението

Да пилотира учебните модули, създадени по проект РУРАЛИТИ (№ 2015-1-ES01-KA202-016167) по програма Еразъм+ .

Продължителност

Този курс се състои от 6 учебни модула и е предназначен за около 30 часа учебно време според индивидуалните Ви потребности и ще бъде достъпен в рамките на 3 седмици.

Преподаватели

Преподавателите в курса са членове на екипа, разработил учебните модули като част от проект № 2015-1-ES01-KA202-016167, финансиран от програма Еразъм+.

Оценяване

Всеки учебен модул завършва с кратък тест за проверка и анкета за участниците, който трябва да попълните и предадете.

Въведение в курса

В страните членки на ЕС не съществува специфична професионална квалификация като част от професионалните направления и съотносима с Европейската квалификационна рамка, която да третира развитието на селските региони. Нито пък съществуват специфични обучения, които да подготвят многопрофилни професионалисти за гарантиране устойчивото развитие на селските региони.

В цяла Европа търсенето на квалифицирани специалисти за дейности, свързани с развитието на селските райони нараства поради нарастване на разнообразието от дейности в тези райони.

Новите подходи за икономическо планиране на местното развитие, мотивирани от икономическата криза от последните години поставят под съмнение традиционните теории за управление на търсенето, които са били успешни до този момент. Създалата се ситуация изисква стратегии за териториално развитие и промени, които да започнат на местно ниво. Поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие биха били много по-успешни ако се решават и прилагат на местно ниво от местните участници, които познават конкретните регионални особености и ще направят промените и използването на местните ресурси и територии по-ефективни.  Този вид политики и тяхното институционализиране се нуждаят от стратегия, която изисква активното участие на местните заинтересовани страни при формулирането, планирането и изпълнението на различните планове за териториално развитие. В основата на тази стратегия е подходът "отдолу нагоре", който залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности.

Местните общности се определят от населението, територията и средата. Развитието на тези общности се основава на подобряването на ендогенните ресурси на района (човешки и природни).

 

Настоящият курс дава примери за такива ресурси и посочва успешни европейски политики и практики.


Условия за участие


Този курс е само за регистрирани участници. С регистрацията за курса участниците приемат  целите, продължителността  и съдържанието на курса.